Zástavní smlouva

Vzor zástavní smlouvy

……………………………… jako zástavní věřitel,

a

……………………………… jako zástavce

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

ZÁSTAVNÍ SMLOUVU SE ZÁKAZEM ZATÍŽENÍ

I.

Zajišťovaná pohledávka

 1. Dne ……………… uzavřel zástavní věřitel se zástavním dlužníkem smlouvu o úvěru, na základě které se zástavní věřitel zavázal poskytnout zástavnímu dlužníkovi úvěr v částce ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých, splatný při řádném splácení splátek úroku z úvěru do ……………… měsíců od poskytnutí úvěru. K úvěru náleží:
  1. jako příslušenství smluvený úrok ve výši …% z dlužné jistiny úvěru ročně, splatný v pravidelných měsíčních splátkách po ………………,– Kč,
  2. právo zástavního věřitele na placení ujednaných poplatků,
  3. jako příslušenství pro případ prodlení zástavního dlužníka zákonný úrok z prodlení, stanovený podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který běží vedle smluveného úroku, 
  4. nárok na smluvní pokuty pro případ prodlení zástavního dlužníka s plněním povinností, ke kterým se v úvěrové smlouvě zavázal, a povinností, které vyplývají z obchodních podmínek zástavního věřitele, které zástavní dlužník akceptoval,
 2. Budoucí podmíněná pohledávka z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení: V případě, že by v budoucnu z jakéhokoli důvodu, po poskytnutí úvěru zástavním věřitelem zástavnímu dlužníkovi, byla shledána úvěrové smlouva popsaná v bodu 1. tohoto článku smlouvy neplatnou, vznikne zástavnímu věřiteli vůči zástavnímu dlužníkovi nárok na vydání bezdůvodného obohacení, představující částku ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých, přijatou zástavním dlužníkem od zástavního věřitele bez právního důvodu nebo na základě právního důvodu, který odpad (na základě neplatné úvěrové smlouvy).
 3. Budoucí podmíněná pohledávka z titulu nároku na náhradu škody:
  Pokud nastane situace popsaná v bodu 2. tohoto článku smlouvy, a tato situace bude zaviněna zástavním dlužníkem, vznikne zástavnímu věřiteli vůči zástavnímu dlužníkovi nárok na náhradu způsobené škody, zejména ušlého zisku z neplatného smluvního vztahu ze smlouvy o úvěru. Výše ušlého zisku bude odpovídat výši smluveného úroku v úvěrové smlouvě popsané v bodu 1. tohoto článku smlouvy, za celou dobu trvání bezdůvodného obohacení zástavního dlužníka.
 4. V dalším textu smlouvy budou pohledávky popsané v bodech 1. až 3. tohoto článku smlouvy označovány též ve zkratce “Pohledávky” nebo “Dluhy”.

II.

Zřízení zástavního práva se zákazem zatížení

 1. K zajištění Pohledávek zástavního věřitele za zástavním dlužníkem a všech nároků, které se k Pohledávce váží, tak jak je Pohledávka popsána v článku I. této smlouvy, konkrétně k zajištění:
  1. pohledávky na splacení úvěru v částce ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých:
   • se smluveným úrokem …% ročně,
   • s právem na placení ujednaných poplatků,
   • pro případ prodlení zástavního dlužníka se splacením úvěru, se zákonným úrokem z prodlení, stanoveným podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
   • s nárokem na smluvní pokuty vyplývající z Obchodních podmínek pro případ prodlení se splácením úvěru nebo s plněním jiných smluvních povinností, přičemž dílčí pohledávka z titulu nároku na smluvní pokuty se zajišťuje do celkové výše 2,1 násobku jistiny úvěru, tj. do částky ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých.
  2. budoucí, podmíněné pohledávky do částky ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých z titulu nároku zástavního věřitele za zástavním dlužníkem na vydání bezdůvodného obohacení pro případ, že by z jakéhokoli důvodu v budoucnu byla úvěrové smlouva, ze které vznikl Dluh zástavního dlužníka, zajišťovaný touto smlouvou, shledána neplatnou,
  3. budoucí, podmíněné pohledávky z titulu nároku zástavního věřitele za zástavním dlužníkem na náhradu škody pro případ, že by z jakéhokoli důvodu budoucnu byla úvěrové smlouva, ze které vznikl dluh zástavního dlužníka, zajišťovaný touto smlouvou, shledána neplatnou, a v důsledku této neplatnosti vznikla zástavnímu věřiteli škoda, přičemž tato dílčí pohledávka z titulu nároku na náhradu škody, se zajišťuje do celkové výše 2,1 násobku jistiny úvěru, tj. do částky ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých.
 2. Zástavní dlužník zřizuje k zajištění pohledávek popsaných v bodu 1. tohoto článku smlouvy ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k nemovitostem, a to:
  • ve stavební parcele parcelního čísla ………………, druh pozemku ………………, jejíž součástí je budova čísla popisného ………………, způsob využití ………………, a
  • ve funkčně související pozemkové parcele parcelního čísla ………………, druh pozemku ………………,
  • kdy tyto nemovitosti se nacházejí v katastrálním území ………………, obec ………………, okres ………………. S vlastnictvím této jednotky je spojeno spoluvlastnictví stavební parcely parcelního čísla ………………, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně společných částí bytového domu, který je součástí této stavební parcely, a funkčně související pozemkové parcely parcelního čísla ………………, druh pozemku ………………, se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální ……………… k celku,
 3. V dalším textu smlouvy budou nemovitosti popsané v bodu 2. tohoto článku smlouvy označovány zkratkou “Nemovitost”. Bez ohledu na použité jednotné číslo u této zkratky se pojmem Nemovitost rozumí všechny nemovitosti, popsané v bodu 2. tohoto článku smlouvy.
 4. Zástavní dlužník současně se zajištěním svého Dluhu vůči zástavnímu věřiteli zástavním právem na Nemovitosti, zřizuje ve prospěch zástavního věřitele věcné právo zákazu zatížení Nemovitosti, které bude trvat po dobu trvání zástavního práva.
 5. V rámci věcného práva zákazu zatížení Nemovitosti, zřízeného v bodu 4. tohoto článku smlouvy, se zástavní dlužník zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele, opatřeného úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zástavního věřitele, zastavenou Nemovitost nezatíží žádným věcným právem ve prospěch třetí osoby, zejména právem zástavním, služebností nebo jiným věcným břemenem, ani žádným právem závazkovým, zejména právem nájmu či jakýmkoliv jiným, závazkovým právem, které by opravňovalo třetí osobu zastavenou Nemovitost užívat.
 6. Zástavní věřitel zajištění svých pohledávek, specifikované v článku I. této smlouvy, včetně pohledávek budoucích podmíněných, zřízením zástavního práva k Nemovitosti, a s ním souvisejícím věcným právem zákazem zatížení po dobu trvání zástavního práva, specifikovaných v bodech 4. až 5. tohoto článku smlouvy, přijímá.

III.

Vznik zástavního práva s právem zákazu zatížení

 1. Zástavní právo k Nemovitostem a s ním související věcné právo zákaz zatížení po dobu trvání zástavního práva, zřízené touto smlouvou, vznikne vkladem do katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro ………………, Katastrálním pracovištěm ……………….
 2. Tato smlouva je podkladem pro zápis zástavního práva a s ním spojeného věcného práva zákazu zatížení po dobu trvání zástavního práva na příslušném listu vlastnictví katastru nemovitostí, kde jako zástavní věřitel, v jehož prospěch jsou tato věcná práva zřízena k Nemovitostem, k zajištění pohledávky ve výši ………………,– Kč s příslušenstvím a právy, která se k Pohledávce váží, bude uvedena obchodní společnost ………………. IČO: ……………… , se sídlem ……………… ……………… , PSČ ……………… , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……………… v oddílu C, vložka ……………… .

IV.

Zmocnění

Zástavní věřitel tímto uděluje plnou moc advokátovi ………………, advokátní kancelář se sídlem v ………………, zapsanému v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem ………………, k svému zastupování v řízení o vklad zástavního práva, zřízeného touto smlouvou, do katastru nemovitostí, a to ke všem právním jednáním, včetně podání návrhu na zahájení vkladového řízení, k přijímání písemností, podávání opravných prostředků, vzdávání se práva jejich podání a dalších procesních úkonů, včetně dispozičních úkonů s řízením.

V.

Výkon zástavního práva

 1. Při prodlení zástavního dlužníka se splacením zajištěného Dluhu, jeho příslušenství a veškerých nároků, které vyplývají ze smlouvy o úvěru, je zástavní věřitel oprávněn uspokojit svoji pohledávku za zástavním dlužníkem zpeněžením zastavených Nemovitostí.
 2. Zástavní věřitel je oprávněn uspokojit svoji pohledávku za zástavním dlužníkem zpeněžením zastavených Nemovitostí některým z těchto způsobů:
  1. soudním prodejem zastavených Nemovitostí podle zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
  2. prodejem zastavených Nemovitostí ve veřejné dražbě, provedené v souladu se zákonem číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a to v dražbě dobrovolné nebo nedobrovolné,
  3. prodejem zastavené Nemovitosti v dražbě, provedené soudním exekutorem v souladu se zákonem číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
  4. přímým prodejem zastavené Nemovitosti
 3. Volba způsobu zpeněžení zastavené Nemovitosti závisí výhradně na rozhodnutí zástavního věřitele.
 4. Postup při výkonu zástavního práva je upraven v “Obchodních podmínkách společnosti ……………… pro poskytování podnikatelských úvěrů”, se kterými se zástavní dlužník seznámil před uzavřením této smlouvy.

VI.

Závěrečná ujednání

 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pro případ, že by katastrální úřad při vkladovém řízení shledal překážku k vkladu věcného práva zákazu zatížení k Nemovitosti, považují zřízené zástavní právo a věcné právo zákazu zatížení za práva, která mohou existovat samostatně, lze je od sebe oddělit, a případná překážka k vkladu věcného práva zákazu zatížení nebude překážkou k vkladu zástavního práva. Stejně tak považují smluvní strany za oddělitelné jednotlivé dílčí pohledávky specifikované v článku I. bodech 1. až 3. této smlouvy, tj. pokud by katastrální úřad shledal překážku k vkladu zástavního práva, případně vkladu věcného práva zákazu zatížení k některé z budoucích podmíněných pohledávek popsaných v článku I. bodech 2. a 3. této smlouvy, nepovažují smluvní strany takovou skutečnost za překážku pro vklad zástavního práva k pohledávce z úvěrové smlouvy, tj. k pohledávce popsané v článku I. bodu 1. této smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že považují taktéž nemovitosti, ke kterým je dle této smlouvy zřizováno zástavní právo a věcné právo zákazu zatížení, za vzájemně oddělitelné a překážka pro zápis zástavního práva a věcného práva zákazu zatížení zřízených touto smlouvou u jedné z Nemovitostí (článek II. bod 2. písm. a) a písm. b) této smlouvy), není překážkou pro zápis těchto práv k ostatním, v této smlouvě uvedeným, Nemovitostem.
 2. Zástavní dlužník prohlašuje, že před uzavřením této zástavní smlouvy se podrobně seznámil se smlouvou o úvěru, na základě které vznikla Pohledávka zástavního věřitele, kterou touto smlouvou zajišťuje věcnými právy na svých Nemovitostech, a s Obchodními podmínkami zástavního věřitele. Zástavní dlužník poskytuje zajištění svého dluhu zástavním právem na Nemovitostech s uvědoměním si, že v případě, že zástavní dlužník bude v prodlení se splacením Dluhu, může se zástavní věřitel domáhat uspokojení svého nároku zpeněžením zastavených Nemovitostí, a tedy zástavní dlužník může k Nemovitostem pozbýt vlastnické právo.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ze závazkového vztahu, ujednaného v této smlouvě, se řídí touto smlouvou a Obchodními podmínkami společnosti ……………… pro poskytování podnikatelských úvěrů, se kterými se zástavní dlužník seznámil před uzavřením této smlouvy. Zástavní dlužník prohlašuje, že uvedené obchodní podmínky bere na vědomí, přijímá je, a zavazuje se dodržovat povinnosti, které pro zástavního dlužníka z těchto podmínek vyplývají. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2019 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě, že smlouva obsahuje ujednání odchylné od ustanovení Obchodních podmínek, použije se na právní vztah smluvních stran ujednání smlouvy.
 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a shledaly, že je sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V ….. dne …..

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz