Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím, aby obchodní společnost Zoxo Finacial s.r.o. se sídlem Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, IČO: 241 85 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 33722, (dále též ve zkratce „Správce“), zpracovávala mé osobní údaje za účelem a v rozsahu, jaký vyplývá z tohoto souhlasu.

Správce zpracovává osobní údaje za účelem jejich použití v souvislosti s žádostí Poskytovatele údajů o poskytnutí úvěru pro jeho podnikatelskou činnost, s poskytnutím a správou tohoto úvěru, a pro účely nabídek úvěrových produktů Správce. Poskytovatel údajů poskytuje Správci své osobní údaje jejich uvedením ve formuláři, jehož prostřednictvím žádá o poskytnutí úvěru. Správce požaduje a zpracovává osobní údaje jen v rozsahu, který je pro něj nezbytný k rozhodnutí, zda Poskytovateli údajů poskytne úvěr, zejména k ověření jeho totožnosti, k ověření jeho schopnosti úvěr řádně splácet, k ověření dostatečnosti nabízeného zajištění úvěru, kontaktní údaje Poskytovatele údajů, včetně údajů, které nejsou dostupné z veřejně dostupných informačních zdrojů (telefonní číslo, adresa elektronické pošty, doručovací adresa, číslo bankovního účtu apod.) údaj o jeho osobním stavu pro posouzení, zda je k uzavření úvěrové smlouvy nutný souhlas manžela/manželky Poskytovatele údajů (k předejití případné budoucí námitky relativní neplatnosti úvěrové smlouvy). Správce dále vyžaduje a zpracovává osobní údaje Poskytovatele údajů za účelem plnění povinností Správce, které pro něho vyplývají ze zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“).

Pro účely posouzení schopnosti Poskytovatele údajů řádně splácet úvěr a pro posouzení dostatečnosti zajištění poskytovaného úvěru si Správce může činit lustrace v Centrální evidenci exekucí, Rejstříku zástav, opatřovat výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského či jiného veřejného rejstříku, nebo žádat Poskytovatele údajů o předložení těchto výstupů z veřejných registrů, nebo výstupů z evidencí vedených orgány veřejné správy (např. potvrzení správce daně o bezdlužnosti) obsahující jeho osobní údaje, a tyto uchovávat po nezbytně nutnou dobu.

Pro účely prokázání obsahu telefonických hovorů nahrává Správce veškeré telefonické hovory. Pokud Poskytovatel údajů nesouhlasí s nahráním svého telefonického hovoru se Správcem, má možnost využít jiný způsob komunikace s ním.

Po poskytnutí úvěru bude Správce uchovávat dokumenty, které se k úvěru vztahují, zejména úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu, přehled o splácení úvěru, uznání dluhu či obdobné listiny, vztahující se k poskytnutému úvěru.

Při poskytnutí úvěru bude Správce uchovávat nezbytné dokumenty, obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů po dobu úplného splacení úvěru plus 5 roků (po dobu nezbytnou k uchování dokumentů pro účely vedení účetnictví, daňového či obdobného řízení nebo soudního sporu s Poskytovatelem údajů o nároky ze smlouvy o úvěru, včetně smluv o jeho zajištění), pokud na základě právního předpisu nebude vyplývat lhůta delší. V případě Soudního sporu mezi Správcem a Poskytovatelem údajů bude Správce osobní údaje uchovávat vždy po dobu, než bude o sporu pravomocně rozhodnuto, a to i tehdy, překročí-li celková doba uchovávání dobu, uvedenou v první větě tohoto odstavce. 

Pokud Správce po posouzení žádosti o úvěr při zamítnutí úvěru neobdrží od Poskytovatele odvolání tohoto souhlasu, má se za to že je Správce oprávněn uchovávat osobní údaje Poskytovatele údajů po dobu jednoho roku, pro účely případných nabídek úvěrových produktů, pokud Správce shledá možnost změny svého rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí úvěru.

Po uplynutí lhůt, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány, Správce uchovávané osobní údaje zničí.

Správce je oprávněn dokumenty obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů předat osobě, která pro Správce vede účetnictví, daňovým poradcům, advokátům k zpracování smluvní dokumentace úvěru nebo pro účely právního vymáhání pohledávky při prodlení Poskytovatele údajů se splácení úvěru. Při právním vymáhání nároků z poskytnutého úvěru je Správce oprávněn poskytnout dokumenty obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů soudům, znalcům, soudním exekutorům.

V případech, kdy tato povinnost bude pro Správce vyplývat ze zákona, poskytne Správce dokumenty, obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů, orgánům veřejné moci, budou-li toto poskytnutí po Správci požadovat.

Správce je  oprávněn sám využít osobní údaje Poskytovatele údajů k nabídce svých služeb a produktů. Správce je dále oprávněn poskytnout zpracovávané osobní údaje k dočasnému použití třetí osobě, která v rámci služby, vykonávané pro Správce, bude činit jménem Správce propagaci a nabídku Správcem poskytovaných služeb a úvěrových produktů.

Správce nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, za účelem jejich využití pro propagaci a obecnou nabídku produktů třetích osob Poskytovateli údajů, s výjimkou poskytnutí osobních údajů Poskytovatele třetím osobám, které jsou podnikateli v oblasti poskytování nebo zprostředkování podnikatelských úvěrů, pokud Správce v rámci hodnocení žádosti Poskytovatele údajů o poskytnutí úvěru vyhodnotí, že Poskytovatel údajů nesplňuje Sprácovy podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru, avšak tento úvěr by mu mohl poskytnout jiný subjekt. Osoby, kterým je Správce oprávněn poskytnout osobní údaje Poskytovatele údajů, podle předchozí věty, jsou: 1. JineFIN s.r.o., IČ: 14295539, Sahara ev. č. 17, 267 18 Srbsko, 2. Jiřina Nevolová, IČ: 06946780, Strojařů 1153, 537 01 Chrudim, 3. Findigo s.r.o., IČ: IČ: 03421970, Vinohradská 174/1597, 130 00, Praha 3.

Poskytovatel údajů není povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Bere však na vědomí, že pokud neposkytne Správci nezbytné osobní údaje k posouzení jeho schopnosti splácet úvěr, zajistit úvěr nebo k vypracování smluvní dokumentace, nebude Správce moci poskytnout Poskytovateli údajů úvěr.

Poskytovatel údajů má právo požadovat po Správci poskytnutí informace, jaké konkrétní jeho osobní údaje zpracovává, žádat jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování. Poskytovatel údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Poskytovatel údajů může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů přestane Správce zpracovávat osobní údaje Poskytovatele a tyto zničí. Pokud však v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytl Správce Poskytovateli údajů úvěr, může se odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkat pouze jejich zpracování za účelem propagace a nabídky služeb a produktů Správce. Pro účely správy úvěru a uplatňování práv Správce z této smlouvy, včetně smluv o zajištění úvěru, plnění zákonných povinností Správce v souvislosti s poskytnutým úvěrem, a k ochraně oprávněných zájmů Správce, je Správce oprávněn i nadále zpracovávat osobní údaje Poskytovatele údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Poskytovatel údajů učinit těmito způsoby tímto formulářem Odvolání souhlasu se zpracováním OÚ:

a)   osobně v sídle Správce na adrese Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, a to v pracovních dnech mezi 8:30 – 16:30 hodin. Podle charakteru žádosti může Správce požadovat prokázání totožnosti předložením dokladu totožnosti.

b)   zprávou zaslanou datovou schránkou do datové schránky Správce ID: pmv7rmk

c)  zprávou zaslanou elektronickou poštou na adresu kancelar@zoxo.cz, přičemž do předmětu zprávy je nutné napsat „GDPR“. Pokud zpráva zaslaná elektronickou poštou nebude opatřena zaručeným elektronickým podpisem, může Správce požadovat ověření totožnosti odesílatele například telefonickým dotazem u Poskytovatele údajů.

Zpracovávání osobních údajů Správcem se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Potvrzuji tímto elektronickým souhlasem, že jsem se podrobně seznámil s důvody, rozsahem a podmínkami zpracování osobních údajů Správcem, jak jsou uvedeny v této listině, a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nimi.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz