Smlouva o úvěru

Vzor Smlouvy o půjčce – anuitní splácení 

…………………………………………….

jako úvěrující na straně jedné, dále jen jako „Věřitel“

a

…………………………………………….

jako úvěrovaný na straně druhé, dále jen jako „Dlužník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 SMLOUVA O ÚVĚRU

I. Úvěr

 1. Věřitel se touto smlouvou zavazuje, že poskytne Dlužníkovi úvěr ve výši         ………………Kč, slovy ……………… korun českých, za účelem jeho využití pro podnikatelské účely Dlužníka.
 2. Dlužník se zavazuje splatit věřiteli úvěr, nejpozději do ………………, slovy ……………… měsíců ode dne poskytnutí úvěru, pokud pro porušení závazků Dlužníka nenastane splatnost dřívější. Úvěr je splatný v pravidelných měsíčních splátkách. Splátka úvěru v sobě obsahuje i splátku úroku z úvěru. Při sjednané době splácení úvěru ……………… měsíců činí výše měsíční splátky částku ……………… Kč, slovy ……………… korun českých. Skladba splátky úvěru vyplývá ze splátkového kalendáře. Dlužník se dále zavazuje plnit další závazky, včetně závazků k placení peněžitých plnění, ujednaných v této smlouvě nebo vyplývajících z obchodních podmínek Věřitele pro poskytování podnikatelských úvěrů, dále též ve zkratce “Obchodní podmínky”, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, zejména poplatky, smluvní pokuty, úrok z prodlení, pokud budou splněny podmínky pro jejich uplatnění.
 3. Peněžité závazky Dlužníka jsou splatné na bankovní účet Věřitele číslo ……………… pod variabilním symbolem ………………
 4. Výplatu úvěru ve výši dle bodu 8. tohoto článku smlouvy provede Věřitel na bankovní účet Dlužníka číslo ……………… pod variabilním symbolem ………………, do ……………… pracovních dnů ode dne podání návrhu na vklad zástavního práva k nemovitosti uvedené v článku IV. této smlouvy, dále též ve zkratce “Nemovitost”, do katastru nemovitostí, a to za splnění podmínek uvedených v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
 5. Podmínkou pro vyplacení úvěru, je, že:
 1. k Nemovitosti nebude v katastru nemovitostí zapsáno žádné věcné právo, poznámka spornosti ani jakékoli jiné právo třetí osoby, ani nebude probíhat řízení o zápis jakýchkoli práv ve prospěch třetích osob, s výjimkou řízení o vklad zástavního práva a s ním spojeného věcného práva zákazu zatížení ve prospěch Věřitele k zajištění pohledávky Věřitele z této úvěrové smlouvy, a
 2. vůči Dlužníkovi nebude zahájeno insolvenční řízení,
 1. Za poskytnutí úvěru zaplatí Dlužník Věřiteli poplatek, jehož výši si smluvní strany sjednávají na částku ………………Kč, slovy ……………… korun českých. S poplatkem, jeho výší a skladbou, byl Dlužník seznámen před uzavřením této smlouvy.
 2. Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný ke dni vyplácení  úvěru, podle bodu 4. tohoto článku smlouvy, nejde-li o splatnost podle bodu 9. tohoto článku smlouvy. Věřitel si tuto pohledávku za Dlužníkem, tj. pohledávku z titulu nároku na zaplacení poplatku, uhradí formou započtení proti vyplácenému úvěru. K započtení pohledávek dojde okamžikem vyplacení části úvěru, který tak Věřitel vyplatí ponížený o započítávaný poplatek.
 3. V rámci vyplacení úvěru vyplatí Věřitel Dlužníkovi celkem částku odpovídající rozdílu mezi částkou ……………… Kč a poplatkem podle bodu 6. tohoto článku smlouvy, tj. částku ……………… Kč, slovy ……………… korun českých. Dlužník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Věřitel v rámci vyplacení doplatku úvěru si uhradil tyto své dvě pohledávky za Dlužníkem, a doplatek úvěru tak o uvedené částky ponížil.
 4. Dlužník bere na vědomí, že Věřitel vynaložil náklady s posouzením žádosti Dlužníka o poskytnutí úvěru, s opatřením podkladů pro toto posouzení, na  přípravu smluvní dokumentace, a rezervuje peněžní prostředky pro vyplacení úvěru Dlužníkovi. Smluvní strany si proto ujednávají, že poplatek ujednaný v bodu 6. této smlouvy je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli i v případě, že z důvodů na straně Dlužníka Dlužník úvěr nevyčerpá, zejména proto, že po uzavření této smlouvy se Dlužník rozhodne úvěr od Věřitele nečerpat nebo nastanou skutečnosti, které v souladu s ujednáním bodu 5. tohoto článku smlouvy budou překážkou pro vyplacení úvěru Věřitelem. Nastane-li takový případ, je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli poplatek ujednaný v bodu 6. tohoto článku smlouvy, bez ohledu na skutečnost, že Věřitel Dlužníkovi úvěr nebo jeho část nevyplatí. V případě uvedeném v tomto bodu tohoto článku smlouvy je Dlužník povinen zaplatit poplatek v penězích, na bankovní účet Věřitele, uvedený v bodu  3. tohoto článku smlouvy, do pěti kalendářních dnů ode dne výzvy k jeho zaplacení. 
 5. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k vkladu zástavního práva k Nemovitostem ve prospěch Věřitele do katastru nemovitostí, je Věřitel oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat okamžité vrácení poskytnuté jistiny úvěru a zaplacení smluveného úroku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena sankční ujednání uvedená v článku III. této smlouvy ani ujednání prodloužené promlčecí doby.
 6. Dlužník je oprávněn vyčerpat úvěr nejpozději do čtyřech měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
 7. Za den poskytnutí úvěru pro účely jeho úročení, se považuje den, ve kterém budou peníze vyplácené Věřitelem Dlužníkovi odepsány z bankovního účtu Věřitele.

II. Úrok, splácení úvěru

 1. Dlužník se zavazuje zaplatit Věřiteli úrok z poskytnutého úvěru, a to z aktuálně dlužné jistiny úvěru. Výši úroku si smluvní strany ujednávají na ……………… %, slovy ……………… procent, ročně.
 2. Úrok je splatný v pravidelných měsíčních splátkách, a je součástí sjednaných splátek, které v sobě obsahují splátku jistiny i splátku úroku.
 3. Pro účely této smlouvy se bude splátka jistiny a splátka úroku označovat souhrně ve zkratce “splátka úvěru”.
 4. Dlužník bude věřiteli splácet úvěr, včetně úroku v pravidelných měsíčních splátkách. Výše měsíční splátky úvěru činí ……………… Kč, slovy ……………… korun českých. Věřitel po vyplacení úvěru zašle Dlužníkovi splátkový kalendář s uvedením datumů splatnosti jednotlivých splátek úvěru, přičemž splatnost první splátky úvěru ve splátkovém kalendáři bude do jednoho měsíce ode dne odepsání poskytovaných peněz z bankovního účtu Věřitele, a každá následující splátka úvěru bude splatná vždy do každého dne kalendářního měsíce, který se svým číselným označením bude shodovat se dnem splatnosti první splátky úvěru.
 5. V případě, že Dlužník splatí část jistiny úvěru před sjednanou lhůtou splatnosti, provede Věřitel přepočet aktuální výše úroku a nové výše měsíční splátky úvěru. Novou výši měsíční splátky úvěru si pak smluvní strany potvrdí v písemném dodatku této smlouvy. 

III. Prodlení Dlužníka

Při prodlení Dlužníka se zaplacením splatné měsíční splátky úroku vzniknou Věřiteli oprávnění, a Dlužníkovi povinnosti, uvedené v článku 11. Obchodních podmínek, a nárok na sankce a zákonný úrok z prodlení, podle článku 12. Obchodních podmínek.

IV. Zajištění úvěru

 1. Dlužník zajistí svůj závazek z této smlouvy zástavním právem a s ním souvisejícím věcným právem zákazu zatížení, k nemovitostem, nacházejících se v katastrálním území ………………, obec ………………, a to jednotce číslo ………………, způsob využití byt, vymezené v budově čísla popisného ………………, způsob využití bytový dům, která je postavena na stavební parcele parcelního čísla ………………, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, přičemž k vlastnictví jednotky je vázáno spoluvlastnictví společných částí bytového domu číslo popisné ………………, postaveného na stavební parcele parcelního čísla ………………, stavební parcely parcelního čísla ………………, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a funkčně souvisejících pozemkových parcel parcelních čísel ………………, vše druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální ……………… k celku, vše nacházející se ve shora uvedeném katastrálním území, kdy tato nemovitost je ve vlastnictví třetí osoby, matky Dlužníka.
 2. Věřitel se zavazuje, že po řádném a úplném zaplacení závazků Dlužníka,  vyplývajících z této smlouvy, vystaví Dlužníkovi nebo zástavkyni na jejich žádost písemné potvrzení o zániku zajištěné pohledávky a s tím souvisejících věcných práv k nemovitosti, na kterém bude podpis statutárního orgánu Věřitele úředně ověřen, a toto potvrzení mu předá ve svém sídle.

V. Závěrečná ujednání

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze závazkového vztahu, ujednaného v této smlouvě, se řídí touto smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí. V případě, že smlouva obsahuje ujednání odchylné od ustanovení Obchodních podmínek, použije se na právní vztah smluvních stran ujednání smlouvy. V otázkách, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami nebo smlouvou, se závazkový vztah smluvních stran řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dlužník prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl dostatečný časový prostor se s touto smlouvou a Obchodními podmínkami seznámit, kdy mu Věřitel zaslal elektronickou poštou návrhy všech smluvních dokumentů, včetně obchodních podmínek a zástavní smlouvy, k těmto dokumentům neměl žádné výhrady ani požadavky na úpravy či změny. Doba od odeslání smluvní dokumentace do podpisu všech smluv byla pro něho dostačující k tomu, aby se podrobně seznámil se smluvními podmínkami, zejména se všemi závazky a povinnostmi, které na sebe jejich podpisem přebírá Dlužník a dále prohlašuje, že je v jeho schopnostech řádně platit sjednané splátky úroku i vrátit jistinu úvěru do sjednané doby splatnosti. 
 3. Dlužník prohlašuje a činí nepochybný, že úvěr byl poskytnut za účelem podnikání. Z tohoto důvodu není Dlužník ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku spotřebitelem a tento úvěru proto není spotřebitelským úvěrem ve smyslu zákona číslo 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dlužník bere na vědomí svoji odpovědnost za pravdivost informací o podnikatelském účelu sjednaného úvěru, kdy v případě, že by Věřiteli bylo známo, že Dlužník chce úvěr použít nikoli pro podnikání, ale pro účely osobní, úvěr by Dlužníkovi neposkytl.
 4. Při odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu nezaniknou ta ujednání, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména sankční ujednání a sjednaná prodloužená promlčení lhůta.
 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a shledaly, že je sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V …… dne …..

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz