Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti …………………… pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.4.2020

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze závazkového vztahu, vzniklého na základě smlouvy o poskytnutí úvěru nebo smlouvy o zápůjčce, uzavřené mezi společností …………………… jako úvěrujícím, a právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, jako úvěrovaným; a dále vzájemná práva a povinnosti mezi těmito stranami před uzavřením smlouvy o úvěru, při jednání o jejím uzavření, a mezi společností …………………… a osobami, které poskytují úvěrovanému zajištění závazku z úvěru, poskytnutého společností ……………………
 2. Úvěr, který společnost …………………… poskytuje, je určen výhradně pro podnikatele (právnické a podnikající fyzické osoby), pro účely jejich podnikání. Společnost …………………… neposkytuje spotřebitelský úvěr, tj. úvěr podle zákona číslo 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Proto společnost …………………… neposkytuje úvěr fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, ani fyzickým podnikajícím osobám, které chtějí využít úvěr nikoli pro účely svého podnikání, ale pro své osobní potřeby. Pro účely této smlouvy se za úvěr považuje i zápůjčka peněz.
 3. Na poskytnutí úvěru nemá zájemce právní nárok, a to ani za situace, kdy splňuje podmínky, za kterých společnost …………………… poskytuje jiným osobám úvěry. Společnost …………………… má právo sama se rozhodnout, komu úvěr poskytne a komu nikoli. Své rozhodnutí neposkytnout úvěr není společnost …………………… povinna odmítnutému zájemci, ani jakýmkoli třetím osobám, odůvodňovat.
 4. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost …………………… poskytuje úvěr výhradně podnikatelům, je oprávněně v dobré víře, a očekává, že zájemce o úvěr, a následně úvěrovaný, pokud mu společnost …………………… poskytne úvěr, jedná při sjednávání úvěru s náležitou odbornou péči a profesionalitou. Proto se tyto osoby nemohou vůči společnosti ……………………dovolávat neplatnosti úvěrové smlouvy nebo jiného právního důvodu svého závazku, z důvodů, že nerozuměli těmto obchodním podmínkám nebo úvěrové smlouvě, nevýhodnosti závazkového vztahu, nepřiměřeně vysokému příslušenství závazku nebo sankcí za porušení smluvních povinností. Je výhradně na svobodném rozhodnutí zájemce o úvěr, zda přijme podmínky, za jakých společnost …………………… poskytuje úvěr, včetně výše úroku, poplatků a sankcí za prodlení.
 5. Ze stejného důvodu, jaký je uveden v bodu 1.4. těchto podmínek společnost …………………… je oprávněně v dobré víře a očekává, že zájemce o úvěr jí poskytuje pravdivé informace o skutečnostech, které jsou podstatné pro rozhodnutí společnosti ……………………, zda zájemci úvěr poskytne či nikoli. Společnost …………………… není povinna prověřovat pravdivost informací, které jí poskytne zájemce o úvěr, ani zda je zájemce o úvěr schopen úvěr řádně splatit. Pokud společnost…………………… toto prověření činí, je oprávněna tak činit, a zájemce o úvěr je povinen poskytnout jí k tomuto prověření součinnost, požadovanou společností ……………………
 1. Definice pojmů užívaných v obchodních podmínkách
 1. Úvěrující: Úvěrujícím je obchodní společnost……………………, IČO:……………………, se sídlem ……………………, ……………………, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………… v oddílu C, vložce ……………………. Pro srozumitelnost textu je úvěrující v těchto obchodních podmínkách a ve smlouvě o úvěru označován také jako Věřitel.
 2. Úvěrovaný: podnikatel, kterému úvěrující poskytuje na základě těchto obchodních podmínek a úvěrové smlouvy úvěr pro účely jeho podnikání. Pro srozumitelnost textu je úvěrovaný v těchto obchodních podmínkách a ve smlouvě o úvěru označován také jako Dlužník. Pro účely této smlouvy se pod pojmem Dlužník rozumí i žadatel o poskytnutí úvěru.
 3. Podnikatel: osoba, která splňuje definici podnikatele podle ustanovení § 420 a 421 občanského zákoníku.
 4. Úvěr: úvěr poskytnutý Věřitelem Dlužníkovi podle těchto obchodních podmínek a úvěrové smlouvy, a to výlučně jen za účelem použití peněz z poskytnutého úvěru pro podnikatelskou činnost Dlužníka. Úvěrem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí i zápůjčka peněz.
 5. Smlouva o úvěru: Písemná smlouva o úvěru, uzavřená mezi Věřitelem a Dlužníkem, jejímž předmětem je závazek Věřitele poskytnout Dlužníkovi za podmínek ujednaných ve smlouvě o úvěru a vyplývajících z těchto obchodních podmínek, úvěr, a závazek Dlužníka vůči Věřiteli poskytnutý úvěr ve lhůtě splatnosti splatit, zaplatit z poskytnutých peněz úroky, a platit poplatky a plnit další povinnosti, včetně povinností platit peněžité nároky Věřitele, které jsou ujednány v úvěrové smlouvě, nebo které vyplývají z těchto obchodních podmínek.
 6. Poskytnutí úvěru: odepsání peněz z bankovního účtu Věřitele na bankovní účet uvedený Dlužníkem ve smlouvě o úvěru. Den kdy dojde k odepsání peněz z bankovního účtu Věřitele na bankovní účet uvedený Dlužníkem ve smlouvě o úvěru se považuje za den poskytnutí úvěru, bez ohledu na skutečnost, kdy budou poskytované peníze připsány na Dlužníkem uvedený bankovní účet, a bez ohledu na skutečnost, zda se poskytované peníze dostanou do dispozice Dlužníka (např. v případě, že majitelem Dlužníkem uvedeného účtu je jiná osoba nebo budou-li poskytované peníze po jejich připsání na Dlužníkem uvedený účet postiženy exekucí)
 7. Internetová stránka Věřitele: ……………………
 8. Ceník: ceník poplatků, k jejichž placení se zavazuje zájemce o úvěr a Dlužník.
 9. Občanský zákoník: zákon číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 10. Den: kalendářní den. Pokud je lhůta k určitému právnímu nebo faktickému jednání ujednána v pracovních dnech, je tato skutečnost ve smlouvě nebo obchodních podmínkách výslovně uvedena.
 11. Nominální výše úvěru: součet všech splátek úvěru, sjednaných ve splátkovém kalendáři, sjednaném současně s uzavřením úvěrové smlouvy.
 12. Splátka úvěru: jakákoli sjednaná platba na úvěr, jeho příslušenství nebo nároky, související s úvěrem. Splátkou úvěru se tak rozumí i placení úroku v pravidelných měsíčních splátkách při variantě úvěru při které je formou pravidelných měsíčních splátek splácet jen úrok úvěru, a jistina je splatná jednorázovou k platbou.
 13. Zástavním právem: vedle zástavního práva se zástavním právem rozumí i věcné právo zákazu zatížení a zákazu zcizení zástavy, trvající po dobu trvání zástavního práva. 
 1. Postup před uzavřením smlouvy o úvěru
 1. Zájemce o poskytnutí úvěru je povinen před podáním žádosti o jeho poskytnutí řádně se seznámit na internetových stránkách Věřitele s těmito obchodními podmínkami, se vzorovou smlouvou o úvěru, a se všemi podmínkami Věřitele pro poskytování úvěrů, zejména se sazebníkem poplatků, úrokovou sazbou, důvody předčasné splatnosti úvěru, výší smluvních pokut a důvodů pro jejich uplatnění.
 2. V případě, že po seznámení se s podmínkami poskytování úvěru Věřitelem, podle bodu 3.1. bude mít zájemce o úvěr nejasnosti v těchto podmínkách, nebude jim dostatečně rozumět, nebude mu jasné, jaká práva a závazky pro něho z uzavřené smlouvy o úvěru a obchodních podmínek vyplývají, může využít možnost učinit dotaz u Věřitele, a to formou osobní návštěvy v sídle Věřitele, telefonicky nebo elektronickou poštou.
 3. Zájemce o poskytnutí úvěru vyplní na internetové stránce Věřitele formulář “Žádost o poskytnutí úvěru”, ve kterém uvede skutečnosti o své identitě, požadované výši úvěru, jeho účelu a době splatnosti úvěru. Zájemce o úvěr je oprávněn tak učinit až poté, co se postupem podle bodů 3.1. a 3.2. řádně seznámil s podmínkami, za jakých Věřitel poskytuje úvěr. 
 4. Věřitel započne s posuzováním žádosti o úvěr teprve poté, co mu bude doručen řádně vyplnění formulář žádosti o úvěr.
 5. Při posuzování žádosti o poskytnutí úvěru je Věřitel oprávněn ověřovat schopnost zájemce o úvěr splácet úvěr. Toto ověřování Věřitel provádí zejména dotazy a lustracemi ve veřejně dostupných informačních zdrojích, zejména v evidenci exekucí, insolvenčním rejstříku, v katastru nemovitostí. Pro účely ověření schopnosti zájemce o úvěr splácet úvěr je Věřitel oprávněn vyžadovat od zájemce předložení potvrzení, která nejsou dostupná z veřejně přístupných informačních zdrojů, zejména potvrzení správce daně, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, že zájemce o úvěr nemá nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění, případně jaká je výše těchto dluhů vůči veřejnoprávním orgánům; a výpis z evidence obecného soudu zájemce o úvěr, případně jiných soudů, zda a jaká soudní řízení, včetně exekučních, byla a jsou vůči zájemci o úvěru u jeho obecného soudu či jiných soudů vedena. Věřitel je dále oprávněn vyžadovat po zájemci o úvěr informace o účelu, k jakému hodlá úvěr použít, pro posouzení, zda se jedná o úvěr podnikatelský, a informace o jeho majetkových poměrech, zejména příjmech z podnikatelské činnosti a očekávaných příjmech, k posouzení schopnosti zájemce o úvěr splácet poskytnutý úvěr, a o nemovitostech, kterými hodlá zájemce o úvěr úvěr zajistit.
 6. Informace a doklady opatřené podle bodu 3.5. použije Věřitel výhradně k posouzení, zda zájemce o úvěr bude schopen řádně splácet úvěr, o jehož poskytnutí žádá. Pokud Věřitel zájemci o úvěr poskytne úvěr, budou tyto doklady přiloženy ke smluvní dokumentaci k úvěru. Pokud Věřitel zájemci o úvěr úvěr neposkytne, vrátí mu Věřitel poskytnuté originály listin, kopie listin skartuje, a dokumenty, které bude mít v elektronické formě, vymaže ze svého počítačového systému.
 7. Výsledek posouzení schopnosti zájemce o úvěru splácet úvěr oznámí Věřitel zájemci o úvěr elektronickou poštou, případně telefonicky.
 8. Pokud Věřitel po posouzení žádosti zájemce o úvěr dospěje k závěru, že zájemci úvěr poskytne, zašle mu společně s informací o výsledku posouzení žádosti i návrh smlouvy o úvěru.
 1. Uzavření smluvní dokumentace k úvěru
 1. Smlouvu o úvěru uzavírají smluvní strany vždy v písemné formě.
 2. Součástí smlouvy o úvěru jsou tyto obchodní podmínky a splátkový kalendář.
 3. Současně se smlouvou o úvěru uzavřou smluvní strany smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, kterými bude Dlužník úvěr zajišťovat. V případě, že Dlužník bude úvěr zajišťovat zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví třetí osoby, zajistí Dlužník, aby třetí osoba uzavřela s Věřitelem zástavní smlouvu.
 4. Podpis Dlužníka na smlouvě o úvěru musí být úředně ověřený.
 5. Smlouva o úvěru se uzavírá zpravidla v sídle Věřitele.
 6. Podle okolností konkrétního případu může Věřitel souhlasit s uzavřením smlouvy i mimo své sídlo, nebo s jejím uzavřením bez současné přítomnosti smluvních stran (např. zaslání podepsané smluvní dokumentace poštou).
 7. Při uzavírání smlouvy podle bodu 4.6. podepíše smlouvu nejprve Dlužník, který podepsanou smlouvu doručí do sídla Věřitele. Smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem jejího podpisu Věřitelem.
 8. Věřitel není povinen uzavřít s Dlužníkem smlouvu, jestliže:
 1. Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provedl v zaslaném návrhu smlouvy o úvěru nebo zástavní smlouvy jakékoli změny,
 2. Dlužník nepředložil Věřiteli současně se smlouvou o úvěru podepsanou zástavní smlouvu,
 3. v okamžiku doručení nebo předložení Dlužníkem podepsaného návrhu smlouvy Věřiteli bude vůči Dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení, exekuce, katastrálním úřadem bude zahájeno jakékoli řízení, týkající se nemovitosti, kterou má být úvěr zajištěn,
 4. nastane jiná skutečnost, z které bude vyplývat důvodná obava, že Dlužník nebude schopen řádně splatit úvěr nebo jej řádně zajistit
 1. Zajištění úvěru
 1. Věřitel poskytne Dlužníkovi úvěr výhradně za podmínky, že úvěr bude dostatečně zajištěný. Za takové zajištění se považuje zejména zástavní právo k nemovitosti, s věcným právem zákazu zatížení zastavené nemovitosti, případně dalšími, věcnými omezeními vlastnických práv k zastavované nemovitosti. Ve výjimečných případech může Věřitel přijmout zajištění úvěru jinými zajišťovacími nástroji (např. zástava movité věci, zástava pohledávky, ručením jiné osoby apod.).
 2. Dlužník je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání úvěru byla zástava pojištěna. Pojištění musí být sjednáno na “novou cenu”, tj. na cenu, za kterou lze koupit v dané době a čase věc obdobnou zástavě jako věc novou, neopotřebovanou, nebo za jakou lze zástavu v případě jejího poškození nebo zničení obnovit do hodnoty, jakou měla v době zřízení zástavního práva k ní. Rozsah pojištění musí krýt všechna rizika, která mohou zástavu poškodit, zejména poškození požárem, větrem, povodní, vodou z poškozeného vodovodního řádu, pádem stromu či jiného předmětu, a dalších možných škodních událostí.
 3. V případě, že zástavou je stavba, bez ohledu na to, zda je samostatnou věcí nebo součástí pozemku, Dlužník je povinen ve vztahu k ní a k technickým zařízením, které se ve stavbě nacházejí, plnit všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, sjednané v pojistné smlouvě nebo stanovené v pojistných podmínkách, a dodržovat doporučení výrobců technických zařízení, jejichž cílem je předcházení vzniku škod na stavbě. Zejména musí Dlužník provádět pravidelné revize komínů, plynových kotlů, protipožárních zařízení, má-li jimi být stavba vybavena, revize elektroinstalace, bleskosvodů a dalších obdobných zařízení.
 4. Dlužník je povinen na výzvu předložit Věřiteli doklady o provádění revizí či obdobných opatřeních, k prokázání plnění povinnosti uvedené v bodu 5.3., a to i opakovaně.
 5. Je-li zástavou bytová nebo nebytová jednotka, musí být tato jednotka pojištěna samostatně, nepostačuje pojištění bytového domu jako celku.
 6. Před uzavřením zástavní smlouvy předloží zájemce o úvěru Věřiteli platnou pojistnou smlouvu, kterou je zástava pojištěna, včetně pojistných podmínek, aby mohl Věřitel posoudit, zda rozsah pojištění dostačuje k případnému uspokojení pohledávky Věřitele za zájemcem o úvěr z poskytnutého úvěru v případě, že by došlo k poškození nebo zničení zástavy. Dospěje-li věřitel k závěru, že pojištění zástavy není dostačující, je zájemce o úvěr povinen zajistit změnu či rozšíření pojištění zástavy, podle požadavků Věřitele.
 7. Dlužník je povinen bezodkladně po uzavření zástavní smlouvy zajistit vinkulaci pojistného plnění z pojištění zástavy ve prospěch Věřitele. V rámci této povinnosti je Dlužník povinen oznámit pojišťovně zřízení zástavního práva k pojištěné zástavě ve prospěch Věřitele, nebo u zástavy cizí věcí zajistit, aby tak učinil zástavce, a skutečnost, že toto oznámení Dlužník nebo zástavce pojišťovně učinili, je Dlužník povinen prokázat Věřiteli ve lhůtě do 15 dnů od uzavření zástavní smlouvy.
 8. Dlužník je povinen kdykoli na výzvu Věřitele prokázat, že pojištění zástavy trvá, a že je řádně placeno pojistné.
 9. Pokud budou Dlužník nebo zástavce v prodlení s placením pojistného na pojištění zástavy, je Věřitel oprávněn zaplatit dlužné pojistné za ně, a uplatnit vůči Dlužníkovi nárok na zaplacení toho, co Věřitel na pojistném zaplatil za Dlužníka nebo zástavce. Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli to, co Věřitel na dlužné pojistné zaplatil i tehdy, pokud dluh na pojistném nebyl dluhem Dlužníka, ale třetí osoby, která zajišťuje Dlužníkův dluh vůči Věřiteli zástavním právem na své nemovitosti.
 10. Pokud ve vztahu k zástavě nastane pojistná událost, v jejímž důsledku vyplatí pojišťovna Věřiteli pojistné plnění, je Věřitel oprávněn použít přijaté pojistné plnění k úhradě veškerých svých pohledávek za Dlužníkem, vyplývajících ze smlouvy o úvěru, z obchodních podmínek a sazebníku poplatků. Věřitel je oprávněn v takovém případě uhradit z pojistného plnění úvěr s příslušenstvím a nároky, které se k němu váží, a to i v případě, že ke dni přijetí pojistného plnění nenastala splatnost úvěru.
 11. Stane-li se v průběhu trvání závazkového vztahu ze smlouvy o úvěru zástava nedostatečnou jistotou Věřitele, je Dlužník povinen zajištění svého dluhu bezodkladně, na výzvu Věřitele, doplnit. Jistota věřitele se stane nedostatečnou zejména, ale nejenom:
 1. katastrální úřad zastaví řízení o vklad zástavního práva k zastavované nemovitostí,
 2. bude zahájeno soudní řízení o neplatnost zástavního práva k zajištění úvěru Dlužníka nebo jiné soudní řízení, které může mít vliv na platnost zástavního práva, např. soudní řízení o určení vlastnického práva k zastavené nemovitosti, 
 3. k zástavě budou zřízena věcná nebo závazková práva bez předchozího písemného souhlasu Věřitele,
 4. dojde k poškození nebo zničení zástavy, a to bez ohledu na skutečnost, že ve prospěch Věřitele je vinkulováno pojistné plnění,
 5. Dlužník nesplní povinnost stanovenou v bodu 5.3 nebo na výzvu Věřitele, učiněnou podle bodu 5.4 nepředloží doklady k prokázání plnění této povinnosti,
 6. Dlužník v rozporu s bodem 5.14. neumožní věřiteli prohlídku zástavy,
 7. dojde k snížením hodnoty zástavy v daném místě a čase, bez ohledu na důvod, z jakého k tomuto snížení došlo (např. jednáním Dlužníka, zástavce nebo třetí osoby, nebo na základě skutečnosti nezávislé na vůli těchto osob, na základě změn cen na trhu s nemovitostmi apod.)
 1. Pokud nastane snížení jistoty Věřitele a Dlužník nedoplní zajištění svého dluhu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jej Věřitel k doplnění vyzval, je Věřitel oprávněn požadovat předčasné splacení úvěru.
 2. Vedle zajištění dluhu zástavním právem na nemovitostech, a případným osobním ručením ručitelem, je Dlužník povinen na výzvu Věřitele zajistit svůj dluh vůči Věřiteli z úvěru uznáním dluhu, sepsaným ve formě notářského zápisu, obsahujícího doložku o svolení Dlužníka k vykonatelnosti notářského zápisu, ve smyslu ustanovení § 71a až § 71c) zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Dlužník je povinen doručit Věřiteli stejnopis tohoto notářského zápisu do 30 dnů ode dne poskytnutí úvěru.
 3. Dlužník je povinen umožnit Věřiteli na jeho žádost prohlídku zástavy, za účelem kontroly jejího stavu a ověření aktuální hodnoty zástavy.
 4. Pokud poskytuje zajištění úvěru jiná osoba než Dlužník, odpovídá Dlužník za to, že tato osoba bude dodržovat závazky, ke které ve vztahu k zajištění úvěru vyplývají pro Dlužníka (zejména pojištění zástavy, vinkulace pojistného, udržování pojištění po celou dobu trvání úvěru, umožnění vstupu Věřiteli, provádění revizí a jiných opatření k předejití škody na zástavě, předkládání těchto dokladů Věřiteli apod.). V případě, že zajištění bude poskytovat za Dlužníka jiná osoba, bude Věřitel vyzývat k plnění těchto povinností vždy Dlužníka, který je povinen zajistit, aby zástavce tyto povinnosti splnil.  
 5. Po uhrazení všech závazků Dlužníka vůči Věřiteli z poskytnutého úvěru, jeho příslušenství a dalších nároků, které se k úvěru váží, vystaví Věřitel Dlužníkovi do pěti pracovních dnů ode dne, kdy o to Dlužník požádá, písemné potvrzení o zániku závazku zajištěného zástavním právem, a s tím spojeným zánikem zástavního práva a k němu se vážícího věcného práva zákazu zatížení, na kterém bude podpis statutárního orgánu Věřitele úředně ověřený, a toto potvrzení předá Věřitel Dlužníkovi ve svém sídle. Požádá-li o to Dlužník, zajistí podání návrhu na výmaz zástavního práva a s ním spojeného věcného práva zákazu zatížení, na náklady Dlužníka Věřitel. 
 1. Výkon zástavního práva
 1. Při prodlení Dlužníka se splacením úvěru, jeho příslušenství a veškerých nároků, které vyplývají ze smlouvy o úvěru a obchodních podmínek, je Věřitel oprávněn uspokojit svoji pohledávku za Dlužníkem zpeněžením zástavy.
 2. Věřitel je oprávněn uspokojit všechny své pohledávky, které z právního vztahu založeného touto smlouvou za Dlužníkem má, tedy zejména:
 1. dlužnou jistinu úvěru, a bude-li jistina navýšena v souladu s těmito obchodními podmínkami o přirostlé úroky a smluvní pokutu, tak navýšenou jistinu úvěru,
 2. smluvený úrok 
 3. zákonný úrok z prodlení,
 4. smluvní pokuty,
 5. poplatky,
 6. náklady spojené s uplatněním pohledávky,
 7. účelně vynaložené náklady na zpeněžení zástavy, včetně znalečného, soudních a obdobných poplatků,

a to v pořadí jednotlivých dílčích nároků, které určí Věřitel, jinak v pořadí podle bodu 9.10. obchodních podmínek.. 

 1. Věřitel je oprávněn uspokojit svoji pohledávku za Dlužníkem zpeněžením zástavy některým z těchto způsobů:
 1. soudním prodejem zástavy podle zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 2. prodejem zástavy ve veřejné dražbě, provedené v souladu se zákonem číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a to v dražbě dobrovolné nebo nedobrovolné,
 3. prodejem zástavy v dražbě, provedené soudním exekutorem v souladu se zákonem číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
 4. přímým prodejem zástavy
 1. Volba způsobu zpeněžení zástavy závisí výhradně na rozhodnutí Věřitele.
 2. Započetí výkonu zástavního práva oznámí Věřitel Dlužníkovi způsobem a ve lhůtě, stanovené občanským zákoníkem. V tomto oznámení Věřitel uvede, jakým ze způsobů zástavní právo vykoná.
 3. Po oznámení započetí výkonu zástavního práva nechá Věřitel vypracovat na náklady Dlužníka znalecký posudek ke stanovení obvyklé ceny zástavy, v místě a čase provedení ocenění, a to znalcem, zapsaným v seznamu znalců, vedeném příslušným krajským soudem. Znalecký posudek bude opatřen doložkou o odpovědnosti znalce za vědomě nepravdivý znalecký posudek. Věřitel seznámí Dlužníka se znaleckým posudkem před započetím se zpeněžením zástavy. Náklady na znalečné je Dlužník povinen zaplatit věřiteli bezodkladně po jejich vyúčtování.
 4. Znalecký posudek podle bodu 6.6. bude základem pro stanovení ceny při zpeněžení zástavy kterýmkoli z ujednaných způsobů.
 5. Při zpeněžení zástavy přímým prodejem bude Věřitel nabízet zástavu k prodeji formou inzerce prodeje, prováděné prostřednictvím odborně způsobilé osoby – podnikatele, který bude oprávněn podnikat v oboru volné živnosti Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Inzerce bude prováděna nejméně na jedné internetové stránce, specializované na nabídky prodeje nemovitostí, a bude trvat nejméně po dobu 30 dnů. Po ukončení inzerce je Věřitel oprávněn jménem Dlužníka prodat zástavu za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, přičemž tato cena nesmí být nižší, než cena zjištěná znalcem, pokud z dalších ustanovení těchto obchodních podmínek nevyplývá jinak.
 6. Pokud ve lhůtě 30 dnů od započetí inzerce prodeje zástavy nebude vyhledán žádný zájemce, který by nabídl kupní cenu nejméně ve výši zjištěné znalcem v posudku podle bodu 6.6. je Věřitel oprávněn pokračovat v nabídce prodeje zástavy za cenu sníženou na ⅔ ceny, odhadnuté znalcem, a pokud ani po dalších 30 dnech inzerce prodeje za takto sníženou cenu nebude vyhledán zájemce o koupi zástavy, je Věřitel oprávněn nabízet prodej zástavy za cenu sníženou na ½ ceny, odhanuté znalcem. Pokud se nepodaří zpeněžit zástavu ani po 30 dnech nabídky za cenu sníženou na ½ ceny odhadnuté znalcem, je zástavní věřitel oprávněn zpeněžit zástavu za jakoukoli kupní cenu.
 7. Při zpeněžení zástavy v dražbě prováděné soudním exekutorem nebo dražebníkem – osobou, která je držitelem oprávnění k provádění veřejných dražeb, bude dražba prováděna na základě návrhu Věřitele. Postup, jakým bude dražba probíhat, bude stanoven v dražební vyhlášce, kterou vydá osoba, která bude provádět dražbu.
 8. Dražba bude provedena nejdříve 30 dnů po zveřejnění dražební vyhlášky. Dražební vyhláška bude zveřejněna způsobem obvyklým, jakým dražbu zveřejňují subjekty, které budou provádět dražbu zástavy.
 9. Vyvolávací cena zástavy bude ve výši 2/3 z ceny zjištěné znalcem podle bodu  6. 6. V případě, že v dražbě za tuto vyvolávací cenu nedojde u učinění nejnižšího podání, bude provedena dražba opakovaná, ve které bude vyvolávací cena zástavy stanovena na ½ ceny, zjištěné znalcem podle bodu 6.6., a pokud ani v opakované dražbě nebude učiněno nejnižší podání, bude provedena druhá opakovaná dražba, za vyvolávací cenu ve výši 1/3 z ceny zjištěné znalcem podle bodu 6.6.
 10. Osobu, která jako podnikatel v oboru Realitní služby, bude zprostředkovávat prodej zástavy, soudního exekutora nebo dražebníka podle zákona o veřejných dražbách,  zvolí Věřitel, podle své úvahy.
 11. Pokud ustanovení právních předpisů, které upravují postup při dražbách prováděných soudním exekutorem a při veřejných dražbách, od kterých se nelze odchýlit, bude dražba provedena podle těchto ustanovení uvedených předpisů.
 12. Při soudním prodeji zástavy bude Věřitel postupovat podle zákona číslo 292/2013 Sb., o zvlášních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 353a až § 358.
 1. Úrok
 1. Dlužník je povinen platit z poskytnutého úvěru úrok, jehož výše je ujednaná ve smlouvě o úvěru.
 2. Výše úroku je ujednaná ve smlouvě o úvěru a je platná pro celou dobu trvání úvěru.
 3. Pro účely výpočtu úroku je za rok považováno období 365 dnů.
 4. Úrok je splatný v pravidelných měsíčních splátkách, a to buď samostatný nárok, nebo je splátka úroku součástí splátky jistiny úvěru, a to podle ujednání ve smlouvě.
 5. Výše měsíční splátky úroku a datum jeho splatnosti, jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři. 
 1. Čerpání úvěru
 1. Věřitel vyplatí Dlužníkovi úvěr po vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí k nemovitosti, kterou bude Dlužník nebo třetí osoba za Dlužníka zajišťovat úvěr, pokud si smluvní strany ve smlouvě o úvěru neujednají jinak.
 2. Vedle podmínky uvedené v bodu 8.1. je podmínkou pro vyplacení úvěru Věřitelem Dlužníkovi současné splnění všech těchto podmínek:
 1. předložení výpisu z katastru nemovitostí, vyhotoveném ke dni podpisu smlouvy o úvěru, ve kterém nebude k zástavě zapsáno žádné věcné právo, které by omezovalo vlastnické právo zástavce k zástavě, zejména zástavní právo nebo věcné břemeno, předkupní právo; nebude v něm zapsán údaj o postižení zástavy exekucí (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji zástavy), nebude v něm zapsána poznámka spornosti ani jakékoli jiné právo třetí osoby,
 2. ke dni, ke kterému má být úvěr vyplacen, bude stav popsaný v písm. a) tohoto bodu nezměněný, s výjimkou zapsaného zástavního práva k zajištění pohledávky Věřitele k zajištění tohoto úvěru, a nebude zahájeno řízení o vklad či jiný zápis jakéhokoli z práv a omezení, uvedených v písm. a) tohoto bodu, s výjimkou  řízení o vklad zástavního práva Věřitele k zástavě, v případě, že si Věřitel s Dlužníkem ujednají, že Věřitel vyplatí Dlužníkovi úvěr před vkladem zástavního práva k jeho zajištění,
 3. vůči Dlužníkovi nebude zahájeno insolvenční řízení ani exekuční řízení.
 1. Pokud si smluvní strany ujednají, že Věřitel vyplatí Dlužníkovi úvěr před vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí k nemovitosti, kterou bude úvěr zajišťován, bude podmínkou pro vyplacení úvěru zahájení řízení o vklad zástavního práva k zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí, při současném splnění podmínek uvedených bodu 8.2.
 2. Pokud v průběhu čerpání úvěru nastane nebo bude Věřitelem zjištěna některá ze skutečností, která představuje rozpor s podmínkami pro vyplacení úvěru, uvedenými v bodu 8.2. a Dlužník nevyčerpal celý úvěr, je Věřitel oprávněn zastavit čerpání nevyčerpané části úvěru.
 3. Věřitel vyplatí Dlužníkovi úvěr bezhotovostním převodem na bankovní účet, který uvede Dlužník ve smlouvě o úvěru jako účet, na který má být úvěr poskytnut.
 4. Úvěr je Věřitelem řádně poskytnut bez ohledu na to, kdo je majitelem účtu, na který Věřitel podle požadavku Dlužníka poukáže vyplácené peníze, tedy bez ohledu na to, zda se vyplácené peníze dostanou do dispozice Dlužníka či nikoli.
 5. Věřitel není povinen ověřovat správnost údajů o bankovních účtech, které Dlužník uvádí ve smlouvě o úvěru. 
 6. Ve výjimečných případech může Věřitel poskytnout Dlužníkovi úvěr nebo jeho část vyplacením v hotovosti, avšak pouze do výše, která je pro hotovostní platbu stanovena zákonem číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Úvěr se považuje za řádně vyplacený Věřitelem Dlužníkovi okamžikem, kdy je vyplácená částka odepsána z bankovního účtu Věřitele nebo v hotovosti převzata Dlužníkem.
 1. Splácení úvěru
 1. Úvěr, včetně úroku, je splatný ve lhůtě, ujednané ve smlouvě o úvěru.
 2. Dlužník bude splácet úvěr v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše bude uvedena ve splátkovém kalendáři, který je nedílnou součástí smlouvy o úvěru.
 3. Součástí měsíční splátky úvěru je i úrok, pokud si smluvní strany nesjednají ve smlouvě o úvěru jinak.
 4. Pokud si Dlužník s věřitelem v úvěrové smlouvě sjedná, že jistina úvěru bude splatná nikoli v pravidelných měsíčních splátkách, ale jednorázovou platbou, splatnou ve lhůtě splatnosti úvěru, je Dlužník povinen platit v pravidelných měsíčních splátkách úrok.
 5. Splátka úvěru se považuje za řádně zaplacenou, je-li zaplacena ve výši, lhůtě a pod variabilním symbolem, ujednaných ve splátkovém kalendáři.
 6. Jestliže Dlužník zaplatí na splátku úvěru více, než činí ujednaná výše splátky, nezbavuje jej to povinnosti zaplatit následující splátky ve výši, ujednané ve smlouvě o úvěru a splátkovém kalendáři.
 7. Dlužník je povinen platit úvěr, jeho příslušenství, stejně jako jakékoli platební povinnosti, vyplývající ze závazkového vztahu, ujednaného úvěrovou smlouvou, včetně poplatků, smluvních pokut, nákladů spojených s uplatněním pohledávky apod., výhradně v penězích. Dlužník není oprávněn provést úhradu jakéhokoli své platební povinnosti vůči Věřiteli zápočtem pohledávek.
 8. Věřitel není povinen ověřovat, kdo je majitelem bankovního účtu, ze kterého budou placeny platby na úvěr, ani ověřovat vztah mezi osobou, která bude platit na Dlužníkův dluh z poskytnutého úvěru v hotovosti k rukám Věřitele nebo složením peněz na jeho bankovní účet, pokud bude Dlužník platit na úvěr prostřednictvím třetí osoby. Jakákoli platba Věřiteli, která bude provedena tak, že z ní bude možné identifikovat, že je placena na úvěr poskytnutý Věřitelem Dlužníkovi, bude považována za platbu, kterou Věřitel oprávněně přijal na úhradu Dlužníkova dluhu.
 9. Věřitel je oprávněn přijmout bez nutnosti souhlasu Dlužníka platbu, kterou za Dlužníka platí třetí osoba.
 10. Peníze placené Dlužníkem na úvěr, jeho příslušenství, poplatky a smluvní pokuty, se přiřadí na úhradu jednotlivých nároků, vyplývajících z této smlouvy, v následujícím pořadí, a to bez ohledu na skutečnost, jakým účelem platby ji Dlužník označí:
 1. náklady na zpeněžení zástavy, včetně znalečného, soudních poplatků, záloh na provedení dražby a dalších obdobných plateb,
 2. poplatky podle sazebníku poplatků,
 3. náklady spojené s uplatněním pohledávky, pokud se Dlužník dostane do prodlení s placením
 4. smluvní pokuta, pokud se Dlužník dostane do prodlení s placením,
 5. úrok
 6. zákonný úrok z prodlení, pokud se Dlužník dostane do prodlení s placením,
 7. jistina úvěru.
 1. Dlužník může úvěr splatit kdykoli před sjednanou lhůtou splatnosti. Za dobrovolné splacení úvěru před lhůtou splatnosti je Věřitel oprávněn účtovat poplatek podle sazebníku poplatků. Pokud úvěr trval nejméně 6 měsíců a Dlužník po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců, které bezprostředně předcházejí měsíci, ve kterém chce Dlužník splatit úvěr dobrovolně před lhůtou splatnosti, bude řádně platit sjednané splátky úvěru, ve výších a datumech plateb, ujednaných ve splátkovém kalendáři, nebude Věřitel toto předčasné splacení úvěru zpoplatňovat.
 2. Pokud se Dlužník rozhodne splatit úvěr před sjednanou lhůtou splatnosti podle bodu 9.11, vyčíslí Věřitel na žádost Dlužníka, učiněnou nejpozději jeden měsíc před dnem, ke kterému Dlužník vyčíslení žádá, výši úvěru, jeho příslušenství a případné další nesplacené závazky Dlužníka, ke dni, ke kterému hodlá Dlužník úvěr splatit. Za vyčíslení aktuální výše úvěru s příslušenstvím a nároky, které se k němu váží, je Věřitel oprávněn účtovat Dlužníkovi poplatek podle sazebníku poplatků.
 3. Pokud si Dlužník sjedná s věřitelem variantu úvěru, při které je formou pravidelných měsíčních splátek splácen jen úrok úvěru, a jistina je splatná jednorázovou k platbou, a Dlužník po dobu trvání úvěru bude řádně platit splátky úroku, a nedostane se s jejich placením do prodlení, může nejpozději jeden měsíc před uplynutím doby splatnosti úvěru požádat Věřitele o prodloužení doby trvání úvěru, a to o stejnou dobu, na jakou byl úvěr sjednán, při zachování všech podmínek úvěru, sjednaných ve smlouvě o úvěru, včetně výše úroku, sankcí a zajištění úvěru. K prodloužení doby trvání úvěru dojde uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. Pokud dojde k prodloužení doby trvání úvěru, je Dlužník povinen platit měsíční splátky úroku, a to ve stejné výši a stejné lhůtě splatnosti, v jaké je platil v původní době trvání úvěru. Věřitel však není povinen lhůtu splatnosti prodloužit.
 1. Poplatky
 1. Dlužník je povinen platit poplatky související s úvěrem, na základě právních důvodů,a skutečností a částkách, které jsou uvedeny v sazebníku poplatků. Nevyplývá-li ze sazebníku poplatků nebo z těchto obchodních podmínek jinak, je každý poplatek splatný do pěti dnů ode dne, kdy Věřitel předepsal Dlužníkovi zaplacení poplatku.
 2. Pokud při vzniku nároku Věřitele na zaplacení poplatku bude Věřitel zavázán vyplatit Dlužníkovi úvěr nebo jeho část, nebo jakékoli jiné peněžité plnění, uhradí si Věřitel svůj nárok za Dlužníkem na zaplacení poplatku započtením proti svému závazku vyplatit Dlužníkovi peněžité plnění (tj. Věřitel si poplatek strhne z jistiny poskytovaného úvěru). Tímto způsobem si bude Věřitel hradit zejména poplatek za poskytnutí úvěru, předpokládané hotové výdaje související s poskytnutím a zajištěním úvěru (náklady na vyhotovení výpisů z katastru nemovitostí, správní poplatky za řízení o vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, náklady lustraci v evidenci exekucí, náklady na autorizovanou konverzi dokumentů, náklady na úřední ověření podpisů, apod.).
 3. Uhrazení poplatku způsobem uvedeným v bodu 10.2. nemá vliv na nárok Věřitele na placení úroku Dlužníkem z celé sjednané jistiny úvěru.
 1. Předčasná splatnost, odstoupení od smlouvy o úvěru
 1. Bude-li Dlužník v prodlení se zaplacením splatné měsíční splátky úvěru a nezaplatí ji ani do deseti dnů ode dne splatnosti, stane se 11. kalendářním dnem ode dne splatnosti splátky, se kterou bude Dlužník v prodlení, splatný celý dluh a Dlužníkovi vznikne povinnost zaplatit Dluh, včetně smluveného úroku, smluvní pokuty za prodlení a poplatků, do jednoho týdne ode dne, kdy tato předčasná splatnost nastane. Věřitel není povinen Dlužníka vyzývat k zaplacení dluhu při vzniku předčasné splatnosti, ani není povinen jej na vznik předčasné splatnosti dluhu Dlužníka upozorňovat.
 2. Prodlením se rozumí i zaplacení splátky úvěru v nižší než ujednané výši.
 3. Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy před vyplacením úvěru, pokud ke dni čerpání úvěru nebudou splněny podmínky ujednané v bodu 8.2.
 4. Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru požadovat okamžité splacení úvěru, včetně jeho příslušenství a všech nároků, které se k úvěru váží, v těchto případech:
 1. nedojde ke vzniku zástavního práva k nemovitostem, kterými bude zajišťován úvěr (k vkladu zástavního práva),
 2. Dlužník ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách nedoložil Věřiteli stejnopis notářského zápisu podle bodu 5.13.
 3. Dlužník ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách nedoložil Věřiteli doklad o pojištění zástavy a o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Věřitele,
 4. Dlužník na výzvu Věřitele neprokázal trvání pojištění zástavy, nebo toto pojištění zaniklo nebo Dlužník nebo zástavce jsou v prodlení se zaplacením pojistného,
 5. Dlužník na výzvu Věřitele nepředloží doklady o provádění revizí a obdobných opatření, k ochraně zástavy před poškozením, podle bodu 5.4., nebo neumožní Věřiteli prohlídku zástavy podle bodu 5.14.obchodních podmínek
 6. Dlužník po výzvě Věřitele nedoplnil zajištění úvěru, když se jistota Věřitele stala nedostatečnou,
 7. Dlužník při sjednávání úvěru poskytl Věřiteli nepravdivé informace o skutečnostech, které byly podkladem pro rozhodování Věřitele o poskytnutí úvěru,
 8. Dlužník pozbude své oprávnění k podnikání nebo přeruší platnost tohoto oprávnění,
 9. Dlužník se stane pro Věřitele nekontaktní – nebude jej možné opakovaně zastihnout na adrese jeho sídla, uvedené ve veřejném rejstříku, nebude mu možné doručit poštu na adresu uvedenou ve smlouvě o úvěru nebo oznámenou Dlužníkem,
 10. Dlužník podnikající fyzická osoba bude mít místo svého trvalého pobytu nebo sídlo ohlášeno na ohlašovně pobytu,
 11. Dlužník neoznámil Věřiteli skutečnosti, které způsobí zhoršení Věřitelovy jistoty, zejména vznik právních vad zástavy nebo její vážné poškození nebo zničení,
 12. Dlužník použil úvěr k jinému účelu, než pro který mu jej Věřitel poskytl, nebo na výzvu Věřitele nedoložil listiny, prokazující užití úvěru k sjednanému účelu,
 13. Dlužník je v prodlení se zaplacením poplatku nebo smluvní pokuty, k jejich zaplacení byl smlouvy o úvěru a těchto obchodních podmínek povinen,
 14. vůči Dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení,
 15. vůči Dlužníkovi bylo zahájeno exekuční řízení, nebo Věřitel zjistil, že vůči Dlužníkovi bylo vedeno exekuční řízení v době sjednání úvěru,
 16. Dlužník, manžel dlužníka, pokud bude účastníkem smluvního vztahu, nebo zástavce, pokud bude osobou odlišnou od Dlužníka, vezmou zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro správu úvěru.
 1. Odstoupení od smlouvy učiní Věřitel písemným, jednostranným, právním jednáním, které odešle do datové schránky Dlužníka, a nebude-li to možné, odešle je  doporučenou poštou na adresu sídla Dlužníka, uvedenou ve smlouvě o úvěru nebo na adresu, kterou Dlužník Věřiteli písemně oznámil při změně stávající adresy.
 2. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti jeho doručením Dlužníkovi, nejpozději však pátý pracovní den po odeslání odstoupení od smlouvy Dlužníkovi, a to i tehdy, jestliže Dlužník odmítne převzít zásilku s odstoupením, nepřihlásí se do uplynutí této lhůty do své datové schránky nebo mu z jakéhokoli důvodu nebude doručena.
 3. Při odstoupení od smlouvy je celý neuhrazený zůstatek úvěru spolu s úrokem, poplatky, smluvní pokutou a všemi nároky, které se k úvěru váží, splatný v následující pracovní den po účinnosti odstoupení.
 1. Sankce při prodlení a při porušení smlouvy a obchodních podmínek
 1. Při prodlení se splacením jistiny úvěru nebo splatné splátky úvěru je Dlužník povinen platit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 5 %, slovy pět procent z aktuálně dlužné částky za každý, i započatý měsíc trvání prodlení, pokud si smluvní strany neujednají ve smlouvě o úvěru smluvní pokutu jinou. Dlužnou částkou, která je základem pro výpočet smluvní pokuty, je:
 1. aktuální dlužná částka jistina úvěru, při prodlení se splacením jistiny úvěru nebo jeho části,
 2. splatná splátka úvěru, při prodlení se zaplacením této splatné splátky úvěru, a to bez ohledu na skladu dané splátky úvěru (zde jde o splátku jen na jistinu, jen na úrok nebo zda splátka obsahuje obě tyto složky). 
 1. Při prodlení se splacením jistiny úvěru je Dlužník dále povinen platit Věřiteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky jistiny úvěru, stanovený podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vznik nároku Věřitele na zákonný úrok z prodlení nemá vliv na povinnost Dlužníka platit Věřiteli úrok z úvěru až do úplného splacení úvěru, a povinnost platit smluvní pokutu podle bodu 12.1.
 3. Zákonný úrok z prodlení je Dlužník povinen platit i při prodlení se zaplacením splatného poplatku, vyplývajícího ze sazebníku poplatků.
 4. Dlužník je dále povinen zaplatit Věřiteli tyto smluvní pokuty za porušení svých závazků ujednaných ve smlouvě o úvěru a vyplývajících z těchto obchodních podmínek:
 1. při porušení povinnosti Dlužníka oznámit změny skutečností, týkajících se zástavy, podle bodu 14.2. písm. a) ve výši 15 % z nesplacené jistiny úvěru
 2. při porušení povinnosti Dlužníka oznámit změny ostatních skutečností podle bodu 14.2. písm. b) až e) v částce 10.000,- Kč za každé porušení,
 3. při porušení povinnosti Dlužníka:
 • provést vinkulaci pojistného plnění z pojištění zástavy,
 • předložit doklad o vinkulaci Věřiteli,
 • udržovat po dobu trvání úvěru pojištění zástavy,
 • prokázání trvání pojištění, a řádného placení pojistného,
 • provádět revize technických zařízení zástavy a jejich provedení Věřiteli prokázat,

tak jak jsou tyto povinnosti uvedeny v bodech 5.2. až 5.8., ve výši 15 % z nesplacené jistiny úvěru,

 1. při porušení povinnosti Dlužníka poskytnout jistotu podle bodu 5.11. ve výši 10 % z nesplacené jistiny úvěru,
 2. při porušení povinnosti Dlužníka zajistit svůj dluh z úvěru uznáním dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, nebo povinnosti doručit ve stanovené lhůtě Věřiteli stejnopis notářského zápisu, tak jak jsou tyto povinnosti stanoveny v bodu 5.13., ve výši 15 % z nesplacené jistiny úvěru,
 3. při porušení povinnosti umožnit Věřiteli prohlídku zástavy, podle bodu 5.14. ve výši 10.000,- Kč za každé porušení,
 4. ve výši 15 % nominální výše úvěru, pokud bude zjištěno, že Dlužník uvedl při sjednávání úvěru nepravdivé informace.
 1. Vzhledem k povinnosti Dlužníka stanovené v bodu 5.14. pro případ, že je úvěr zajišťován nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby, je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli smluvní pokutu podle bodu 12.5. písm. a), c) a f), pokud tyto povinnosti poruší vlastník zástavy, odlišný od Dlužníka.    
 2. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k zaplacení. Věřitel je oprávněn uplatnit nárok na smluvní pokutu kdykoli, podle svého rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že Dlužník je podnikatelem, tedy osobou, u které Věřitel oprávněně předpokládá jednání s náležitou odbornou péčí, je na Dlužníkovi, aby dbal na řádné placení závazků, vyplývajících pro něho z úvěrové smlouvy, a byl si vědom důsledků prodlení s jejich placením, včetně práva Věřitele uplatnit nárok na smluvní pokutu; Věřitel není povinen Dlužníka upozorňovat na prodlení s plněním závazků ze Smlouvy, a nárok Věřitele na smluvní pokutu není vázán na to, zda Věřitel Dlužníka upozornil na porušení povinnosti ze smlouvy o úvěru, a v jakém čase před uplatněním nároku na smluvní pokutu došlo k porušení smlouvy Dlužníkem, a tedy k ke vzniku právního důvodu pro uplatnění tohoto nároku
 1. Doručování
 1. Smluvní strany budou doručovat písemnosti datovou schránkou. Dlužník je povinen mít po celou dobu trvání úvěru mít zřízenu datovou schránku a v ní mít povoleno přijímání poštovních datových zpráv. Pokud nebude možné doručit smluvní straně písemnosti prostřednictvím datové schránky, budou písemnosti doručovány na adresy, které jsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, v části označení smluvních stran. 
 2. Pokud dojde k změně sídla Věřitele, je Dlužník povinen doručovat písemnosti na adresu, která bude jako sídlo uvedena v obchodním rejstříku, pokud nebude možné doručit písemnost datovou schránkou.
 3. Dlužník je povinen oznámit Věřiteli změnu adresy svého sídla. V případě změny této adresy je Dlužník povinen Věřiteli oznámit adresu novou. Do oznámení této změny je Věřitel oprávněn doručovat písemnosti na adresu uvedenou ve smlouvě o úvěru, bez ohledu na skutečnost, zda se Dlužník na této adrese zdržuje či nikoli.
 4. Běžné písemnosti, které nezpůsobují právní účinky na práva a závazky ze smlouvy o úvěru a smluv o jejich zajištění, si budou smluvní strany doručovat elektronickou poštou na adresy, uvedené ve smlouvě o úvěru. 
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Je-li Dlužníkem fyzická podnikající osoba, je Dlužník povinen prokázat svůj osobní stav. V případě, že je Dlužník ženatý, je povinen předložit Věřiteli:
 1. písemný souhlas Dlužníkova manžela/manželky s uzavřením smlouvy o úvěru s Věřitelem, za smluvních podmínek, vyplývajících z úvěrové smlouvy, těchto obchodních podmínek, sazebníku poplatků a případných dalších smluvních dokumentů, nebo
 2. zajistit, že manžel/manželka bude přímým účastníkem úvěrové smlouvy, jako solidární dlužník vedle Dlužníka, nebo
 3. předložit notářský zápis nebo pravomocný rozsudek soudu, z kterých bude vyplývat úprava majetkových vztahů manželů odchylná od úpravy, stanovené v občanském zákoníku, která bude umožňovat Dlužníkovi zavázat se vůči Věřiteli z úvěrové smlouvy sám. 
 4. Dlužník je povinen oznámit písemně Věřiteli:
 1. vznik právní vady nebo vážné faktické vady zástavy (zejména pokud k zástavě uplatňuje vlastnické nebo jiné věcné právo třetí osoba, zástava byla postižena exekucí – byl vydán exekuční příkaz k prodeji zástavy, zástava byla vážně poškozena nebo zničena, apod.)
 2. změny svého sídla nebo u fyzické podnikající osoby i změny trvalého pobytu,
 3. změny kontaktních údajů – telefonního čísla, adresy elektronické pošty,
 4. pozbytí nebo pozastavení svého oprávnění k podnikání,
 5. skutečnost, že vůči Dlužníkovi bylo zahájeno soudní řízení o zaplacení peněžitého dluhu, bylo zahájeno exekuční řízení nebo insolvenční řízení,

a to do pěti dnů ode dne, kdy oznamovaná skutečnost nastala.

 1. V případě, že smlouva o úvěru nebo zástavní smlouva obsahují odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran, oproti ustanovení těchto obchodních podmínek, má ujednání smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.
 2. Dlužník není oprávněn započítat na úhradu svých závazků z této smlouvy jakékoli své případné pohledávky za Věřitelem.
 3. Podle ustanovení § 630 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, si smluvní strany ujednávají promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, v trvání patnácti let.
 4. Pro případné soudní spory z této smlouvy o úvěru a s úvěrem související, si smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu, a to Okresního soudu Plzeň-město. Toto ujednání se nevztahuje na řízení o nařízení soudního prodeje zástavy.
 5. Zájemce o úvěr a Dlužník berou na vědomí, že telefonické hovory s Věřitelem jsou z důvodu zamezení případných pochybností o jejich obsahu, nahrávány, komunikace prováděná elektronickou poštou je archivována, a o osobních jednáních mezi zájemcem a Věřitelem je sepisován písemný záznam.
 6. Věřitel v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o úvěru a po jejím uzavření, zpracovává osobní údaje Dlužníka a osob, poskytujících zajištění úvěru, a to výhradně pro účely, které souvisejí s poskytnutím úvěru a jeho správou. Věřitel zpracovává osobní údaje na základě na základě písemného souhlasu osoby, jejíž osobní údaje zpracovává.
 7. Věřitel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Pro závazkový vztah mezi Věřitelem a Dlužníkem platí obchodní podmínky, které byly platné v době uzavření smlouvy o úvěru.
 8. Podpisem těchto obchodních podmínek Věřitelem a Dlužníkem, a případně vedle Dlužníka i Ručitelem, pokud je závazek z úvěru zajišťován ručením třetí osobou, se obchodní podmínky považují za dvou či vícestranné smluvní ujednání osob, které tyto obchodní podmínky podepsaly, nikoli za jednostranné stanovení podmínek Věřitelem.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna  2020.

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz