Smlouva o úvěru – balonové splácení

…………………………………………….

jako úvěrující na straně jedné, dále jen jako „Věřitel“

a

…………………………………………….

jako úvěrovaný na straně druhé, dále jen jako „Dlužník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 SMLOUVU O ÚVĚRU

I.

Úvěr

 1. Věřitel se touto smlouvou zavazuje, že poskytne Dlužníkovi úvěr ve výši ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých, za účelem jeho využití pro podnikatelské účely Dlužníka.
 2. Dlužník se zavazuje splatit věřiteli úvěr, nejpozději do ………………, slovy ……………… měsíců ode dne poskytnutí úvěru, pokud pro porušení závazků Dlužníka nenastane splatnost dřívější. Dlužník se dále zavazuje plnit další závazky, včetně závazků k placení peněžitých plnění, ujednaných v této smlouvě nebo vyplývajících z obchodních podmínek Věřitele pro poskytování podnikatelských úvěrů, dále též ve zkratce “Obchodní podmínky”, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, zejména poplatky, smluvní pokuty, úrok z prodlení, pokud budou splněny podmínky pro jejich uplatnění.
 3. Peněžité závazky Dlužníka jsou splatné na bankovní účet Věřitele číslo ……………… pod variabilním symbolem ………………
 4. Za den poskytnutí úvěru pro účely jeho úročení, se považuje den, ve kterém budou peníze vyplácené Věřitelem Dlužníkovi odepsány z bankovního účtu Věřitele.
 5. Výplatu úvěru provede Věřitel na bankovní účet Dlužníka číslo ……………… pod variabilním symbolem ……………… , a to do ……………… pracovních dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o povolení vkladu zástavního práva k nemovitosti uvedené v článku IV. této smlouvy do katastru nemovitostí, a to za současného splnění podmínky, že ke dni vyplácení úvěru nebude v katastru nemovitostí k zastavované nemovitosti, kterými bude Dlužník zajišťovat závazek z této smlouvy, zapsáno žádné věcné právo, nebude v něm zapsána poznámka spornosti ani jakékoli jiné právo třetí osoby, ani probíhající řízení o zápis jakýchkoli práv ve prospěch třetích osob, s výjimkou zástavního práva a s ním spojeného věcného práva zákazu zatížení ve prospěch Věřitele, a vůči Dlužníkovi nebude zahájeno insolvenční řízení. Věřitel vyplatí Dlužníkovi úvěr ve výši dle bodu 7. tohoto článku smlouvy, 
 6. Za poskytnutí úvěru zaplatí Dlužník Věřiteli poplatek, jehož výši si smluvní strany sjednávají na částku ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých. S poplatkem, jeho výší a skladbou, byl Dlužník seznámen před uzavřením této smlouvy, a výslovně prohlašuje, že s výší poplatku i způsobem jeho zaplacení formou započtení proti vyplácené jistině úvěru souhlasí.
 7. V rámci vyplacení úvěru vyplatí Věřitel Dlužníkovi částku ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých, která představuje jistinu úvěru, po úhradě poplatku za jeho poskytnutí ujednaném v bodu 6. této smlouvy.
 8. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k vkladu zástavního práva k nemovitosti popsané v článku IV. této smlouvy ve prospěch Věřitele do katastru nemovitostí, je Věřitel oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat okamžité vrácení jistiny úvěru, a zaplacení smluveného úroku, pokud by Věřitel vyplatil Dlužníkovi úvěr dříve, než je stanoveno v bodu 5. tohoto článku smlouvy a v bodu 8.1. Obchodních podmínek. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena sankční ujednání uvedená v článku III. této smlouvy.

II.

Úrok

 1. Dlužník se zavazuje zaplatit Věřiteli úrok z poskytnutého úvěru, a to z aktuálně dlužné jistiny úvěru. Výši úroku si smluvní strany ujednávají na ……………… %, slovy ……………… procent, ročně.
 2. Úrok je splatný v pravidelných měsíčních splátkách po ………………,– Kč, slovy ……………… korun českých, s tím, že poslední ………………., slovy ………………, splátka úroku je splatná spolu s jistinou úvěru dle čl. I bodu 1 této smlouvy. Věřitel po vyplacení úvěru zašle Dlužníkovi splátkový kalendář s uvedením datumů splatnosti jednotlivých splátek úroku, přičemž splatnost první splátky úroku ve splátkovém kalendáři bude do jednoho měsíce ode dne odepsání zapůjčovaných peněz z bankovního účtu Věřitele, a každá následující splátka úroku bude splatná vždy do každého dne kalendářního měsíce, který se svým číselným označením bude shodovat se dnem splatnosti první splátky úroku.
 3. Úrok je splatný na bankovní účet Věřitele uvedený v článku I. bodu 3. této smlouvy, pod tam uvedeným variabilním symbolem. Na stejný bankovní účet a pod stejným variabilním symbolem je splatná i jistina úvěru.
 4. V případě, že Dlužník splatí část jistiny úvěru před sjednanou lhůtou splatnosti, provede Věřitel přepočet aktuální výše úroku a nové výše jeho měsíční splátky. Novou výši měsíční splátky úvěru si pak smluvní strany potvrdí v písemném dodatku této smlouvy.

III.

Prodlení Dlužníka

Při prodlení Dlužníka se zaplacením splatné měsíční splátky úroku vzniknou Věřiteli oprávnění, a Dlužníkovi povinnosti, uvedené v článku 11. Obchodních podmínek, a nárok na sankce a zákonný úrok z prodlení, podle článku 12. Obchodních podmínek.

IV.

Zajištění úvěru

 1. Dlužník zajistí svůj závazek z této smlouvy zástavním právem a s ním souvisejícím věcným právem zákazu zatížení, k nemovitostem ve vlastnictví třetí osoby, nacházejících se v katastrálním území ………………, obec ………………, okres ………………, a to bytové jednotce číslo ………………, způsob využití byt, která je vymezena v budově čísla popisného ………………, způsob využití bytový dům, která stojí na pozemku parcelního čísla ………………, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  a k nim se vážícího spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních ……………… k celku na společných částech domu s jednotkami číslo popisné ……………… a stavební parcele parcelního čísla ………………, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
 2. Věřitel se zavazuje, že po řádném a úplném zaplacení závazků Dlužníka,  vyplývajících z této smlouvy, vystaví Dlužníkovi na jeho žádost písemné potvrzení o zániku zajištěné pohledávky a s tím souvisejících věcných práv k nemovitosti, na kterém bude podpis statutárního orgánu Věřitele úředně ověřen, a toto potvrzení mu předá ve svém sídle.

VI.

Závěrečná ujednání

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze závazkového vztahu, ujednaného v této smlouvě, se řídí touto smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí. V případě, že smlouva obsahuje ujednání odchylné od ustanovení Obchodních podmínek, použije se na právní vztah smluvních stran ujednání smlouvy. V otázkách, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami nebo smlouvou, se závazkový vztah smluvních stran řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dlužník prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl dostatečný časový prostor se s touto smlouvou a Obchodními podmínkami seznámit, kdy mu Věřitel zaslal elektronickou poštou návrhy všech smluvních dokumentů, včetně obchodních podmínek účinných ode dne ………………, k těmto dokumentům neměl žádné výhrady ani požadavky na úpravy či změny. Doba od odeslání smluvní dokumentace do podpisu všech smluv byla pro něho dostačující k tomu, aby se podrobně seznámil se smluvními podmínkami, zejména se všemi závazky a povinnostmi, které na sebe jejich podpisem přebírá Dlužník a dále prohlašuje, že je v jeho schopnostech řádně platit sjednané splátky úroku i vrátit jistinu úvěru do sjednané doby splatnosti. 
 3. Při odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu nezaniknou ta ujednání, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména sankční ujednání a sjednaná prodloužená promlčení lhůta.
 4. Dlužník výslovně prohlašuje, že není ženatý, a že závazek z této smlouvy je jeho výlučným závazkem, nikoli závazkem, který by náležel do společného jmění manželů. Dlužník prohlašuje, že si je vědom odpovědnosti za případnou nepravdivost tohoto prohlášení, neboť v případě, že by byl ženatý a měl s manželkou zákonný režim společného jmění manželů, byl by souhlas manželky s uzavřením této smlouvy podmínkou Věřitele pro její uzavření a poskytnutí úvěru.
 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a shledaly, že je sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyla ujednána v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Plzni dne ……           

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz